ელზა გვენატაძე – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი –  ტელ: 595 90 52 27;    ელ-ფოსტა:municipal@tkibuli.ge

 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა

“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ” ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის N48 27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე (დანართი 1)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების შესრულების შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე  (დანართი 1)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მრჩეველთა საბჭოს ოქმი №2

ა(ა).ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ,,ტყიბული“-ს დირექტორის 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე (დანართი 1)

ა(ა).ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების დირექტორის 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე   (დანართი 1)

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის N48 26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ  (დანართი 1); (დანართი 2); (დანართი 3); (დანართი 4); (დანართი 5).

“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ” ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 თებერვლის N48 27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (დანართი 1) (დანართი  2) (დანართი 3) (დანართი 4) (დანართი 5)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 2018 წლის 12 იანვრის N48 2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს შორის უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №1

2017 წლის 21 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით თვითმმართველი ერთეულის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით საარჩევნო სუბიექტებზე შენობა-ნაგებობების უსასყიდლოდ გამოყოფის შესახებ

2017 წლის 21 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ   (დანართი №1) (დნართი № 2)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ტყიბულში გამსახურდიას ქუჩა N42-ის მიმდებარედ ახლად მოწყობილი სკვერისათვის ალექსანდრე (ბუთხუზ) ბასილაიას სახელის მინიჭების თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 2017 წლის პირველ ნახევარში(6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე   (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2017 წლის პირველ ნახევარში(6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე    (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის უფროსის 2017 წლის პირველ ნახევარში(6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე    (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის პირველ ნახევარში(6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე  (დანართი)

“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“-ს შორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

2017 წლის 31 მაისს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომის ჩატარების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხა    (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  https://www.eauction.ge/ )

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომის ჩატარების შესახებ

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“   (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“  (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ    დანართი

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“  (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსმენის შესახებ.”   (დანართი)
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ  ( დანართი) №1;  №2;  №3;  №4;  №5

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ანგარიში 2016 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ    (დანართი) №1 ; №2; 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რობიზონ გვენეტაძის ანგარიში 2016 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ     (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისსამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“    (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო უსაფრთხოების გეგმის დამტკიცების შესახებ    (დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ფონდისდირექტორის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“       (დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლის დირექტორის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“      (დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორისმიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“      ( დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“    (დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“     (დანართი)

,,ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის დირექტორის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.“    (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების სამსახურისუფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“    (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა დაარქიტექტურის სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“   (დანართი)

,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა დაკეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.“   (დანართი)

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ  (დანართი)

“ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს შორისტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საქართველოს პარლამენტის აპარატს შორის უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეს შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ა.(ა.)ი.პ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის „სპორტულ კომპლექსს“ შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ა.(ა.)ი.პ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის „სპორტულ ცენტრს“ შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“-ს შორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების თხოვების ხელშეკრულების გაფორმებისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ნოემბრის ,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ №48 49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასახლებების საერთო კრების ტიპური დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და გამგეობაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვების და გატანის სისტემის არმქონე იმ დასახლებული ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ, სადაც არ იმოქმედებს „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ გათვალისწინებული სანქციები

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულისმუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge